Telekompaketet: Min email-korrespondens med Olle Schmidt (fp)

Tänkte det kunde vara intressant för fler än mig att läsa de svar jag fått från Olle Schmidt (fp) som är EU-parlamentariker. Jag har mailat honom några gånger under september månad efter det att jag fick reda på att det så kallade telekompaketet innehöll märkligheter som möjlighet för musikbolag att tvinga internetbolag att stänga ute användare från internet vid blotta misstanken om fildelning av upphovsrättsskyddat material.

Blotta misstanken! Kommersiella poliser!

Behöver jag säga mer?

Korrespondensen kanske kan ge en och annan cyniker en gnutta hopp – lite moraliskt stöd i motvinden de flesta insatta nog känt de senaste åren på demokratifronten. Jag är säker på att det finns tusentals sådana här korrespondenser, med tanke på att viktiga, rättighetsstärkande delar av telekompaketet faktiskt godkändes idag.

Olof 2. september
Hej Olle!

Jag har hört talas om det så kallade ACTA-avtalet som är på väg
att ”smygas in” i EU.

Det handlar om IPR (Intellectual Property Rights) och att införa
restriktioner på användning/informationsspridning på internet.

Snälla sig mig att du är medveten om, och emot detta avtal, som lobbas
fram av gigantföretag som:

Time Warner $21,000
News Corp $15,000
Sony Corp of America $14,000
Walt Disney Co $13,550

(dollar indikerar hur mycket de givit i bidrag till ACTA-propaganda-kampanjen)

Om du vill läsa bakgrund och beskrivning av hur ACTA tagits fram och
ett läckt dokument läs denna länk:

http://wikileaks.org/wiki/Proposed_US_ACTA_multi-lateral_intellectual_property_trade_agreement_(2007)

Mvh

/Olof

Olle Schmidt, 6. september
Hej,

Är osäker om Du fått svar beroende på kontaktproblem.
Jag kommer att rösta emot de delar som inskränker möjligheten till dialog på internet och inför oplika typer av kontrollmekanismer.

Hälsn,

Olle Schmidt

Olof, 6. september
Det låter bra!

Det går alltså att rösta bort vissa delar? Jag fick känslan av att det
var ett ”paket” där svaret var ”ja” eller ”nej”. Men det är svårt att
få detaljerad information om detta, det är hysh-hysh kring det om man
vet inte riktigt vad som är på gång ”däruppe”.

Mvh

/Olof

Karin Svanborg, 11. september
Hej Olof,

Karin här, handläggare för Olle Schmidt i europaparlamentet.

Det stämmer att det i dagsläget inte går att säga precis hur röstlistan kommer att se ut: det vet vi inte förrän samma morgon som omröstningen är. Men omröstningen sker genom att man röstar på flera separata delar- det är alltså inte en person som är ansvarig för hela paketet utan flera parlamentariker för olika politiska grupper som ansvarar för olika bitar. I två av delarna finns känsliga delar som rör integritet och ”gallring” eller ”censur” (beroende på hur man ser det), men om dessa kommer att omformuleras som en del av bredare kompromisser återstår att se. Jag skulle tro det, med tanke på vilken uppmärksamhet direktivet fått. Av den anledningen är det svårt för Olle att säga nu om han kommer att rösta ja eller nej- vi vet ju inte vad han till slut kommer ha att ha för dokument att ställning till. Vad vi kan säga är att om det kvarstår i sin nuvarande form kommer Olle att försöka få bort de integritetskränkande aspekterna ur direktivet.

Sist, en lite mer personlig kommentar från min sida. Vi får ofta mail om att det är hysch hysch här i parlamentet, och tyvärr stämmer det att den offentlighetsprincip som vi är vana vid inte har samma bärkraft i Bryssel som i Stockholm. Men oftast är det faktiskt helt offentliga handlingar- som i fallet med telekompaketet. Däremot är ärendegången väldigt komplicerad och svårföljd om man inte följt arbetet på nära håll, vilket ju få svenskar av naturliga skäl har. Så jag har full förståelse för att det känns svårgenomträngligt, men vill ändå påpeka att föreställningen om att det skulle handla om något avancerat hemlighetsmakeri faktiskt inte stämmer. I grund och botten handlar det om att förhandlingarna pågår in i det sista, vilket minskar transparensen i processen men faktiskt ofta leder till bättre förslag, när de har tuggats om ett antal gånger. Att lagstifta för en halv miljard människor i 27 länder som är så olika sinsemellan är en rätt knepig affär, som kräver långtgående konsultation.

Tack för att du hörde av dig! Jag hoppas att vi har kunnat lugna dig något.

Mvh,

Karin Svanborg
————————————————
Head of office
MEP Olle Schmidt
Liberal Party of Sweden
Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Olof, 23. september
Hej Karin!

Jag har förstått att det ”brinner i knutarna” där nere.

Hoppas att Eva-Lena Svenssons tillägg 166 kommit fram ordentligt. Dock
ser det inte bättre ut än att den ”manipulerats bort”!

Se t.ex. Olle Swartz genomgång här:

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/09/r%C3%A4vspel-i-eu-till%C3%A4gget-som-manipulerades-bort.html

Lycka till och hoppas vi inte får ytterligare inskränkningar av EUs
medborgare!! Det vore inte alls bra ..

/Olof
Olof, 23. september (tillägg)
Det ska vara Eva-Britt Svensson, ursäkta.

Tillägg 166 till telekompaketet är superviktigt!

För fullständighetens skulle återger jag det här ordagrant:

”Member States shall ensure that any restrictions to users’ rights to
access content, services and applications, if they are necessary,
shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the
principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These
measures shall not have the effect of hindering the development of the
information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and
shall not conflict with citizens’ fundamental rights, including the
right to privacy and the right to due process.”
Svenskt tillägg, av Eva-Britt Svensson.

Mvh

/Olof
Karin, 24 september
Hej Olof,

Jodå, vi hade koll på äf 166- vi såg t. om till att det var ett (+) i ALDE:s röstlista.

Angående telekompaketet, som antogs idag.

Olle Schmidt höll en linje som kortfattat innebar att han stödde den europeiske dataskyddsombudsmannens rekommendationer och därför sökte ta bort de förslag som öppnade upp för att låta privata företag ansvara för övervakning (filtrering) och avstängning av personer som gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott. Han stödde därför Eva-Britt Svenssons ändringsförslag om förbud av filtrering och som införde krav på proportionalitet (äf 166 i Harbour vilken gick igenom, 133 i Trautman som däremot inte gick igenom) Jag bifogar den röstförklaring som han skrev som något mera utförligt förklarar hur Olle resonerade. Dessutom har jag lagt in en sammanfattning av vad kommissionens telekompaket innehåller- de frågor om internet och integritet som har diskuterats har varit absolut avgörande för Folkpartiets slutgiltiga ställningstagande, men bara en del av en mycket större massa lagstiftning. Vill man ha koll på helheten hoppas jag att sammanfattningen kan ge lite vägledning.

Tack för att du hörde av dig!

Karin

— Bilaga —

Röstförklaring telekompaketet

Det ska villigt erkännas att telekompaketet är ett av de svåraste lagförslag jag har fått sätta mig in i sedan jag kom hit. Dels därför att det är tekniskt komplicerat med överlappande lagförslag, dels därför att balansen mellan integritet och säkerhet till sin natur kräver försiktighet och eftertanke. I det här fallet har jag valt en linje som utgår ifrån att internet förvisso inte kan vara helt oreglerat men att rättssamhällets regler samtidigt måste gälla fullt ut. En liberal kan inte acceptera att rättskipningen privatiseras, vilket skulle bli konsekvensen av att enskilda företag tillåts – eller t. om uppmanas – att censurera innehållet på nätet. För oss som anser att öppenhet bör vara en ledande princip är filtrering därför djupt problematiskt. Samtidigt som det måste stå klart att övervakning av civila nätanvändare aldrig får tillåtas av kommersiella hänsyn vill jag förstås inte vara delaktig i lagstiftning som till exempel skulle förhindra polisen från att spåra barnpornografi eller på annat sätt riskerar att äventyra medborgarnas säkerhet. Det var viktigt att inte bidra till ett europeiskt, juridiskt ramverk som förhindrar teknikutveckling och begränsar nätets demokratiska förutsättningar och möjligheter. Därför röstade jag för förslagen som slog fast att begränsningar av civila personers användning av nätet måste föregås av domstolsbeslut, och förbjuder filtrering.

Omröstningen gick inte helt som jag velat, men till syvende och sist ansåg jag att tillräckliga skyddsmekanismer fanns på plats för att kunna rösta ja till den i övrigt viktiga liberaliseringen på telekommarknaden.

Vad innehåller kommissionens förslag till telekompaket? (på svenska ”översynen av regelverket för elektroniska kommunikationer)

”Better Regulation Directive”

Mål: Ökad konkurrens och harmonisering på området för elektroniska kommunikationer

Funktionell separation
Nationella regleringsmyndigheter ska kunna ålägga SMP-aktörer att införa funktionell separation av delar av deras verksamheter. Detta kan bli aktuellt i de fall SMP-aktörer, till sina konkurrenter på slutkundsmarknaden, säljer tillträde till en nödvändig del av den egna infrastrukturen. Ett sådant åläggande ska enligt förslaget föregås av en noggrann analys och användas endast i de fall annan reglering inte bedömts kunna uppnå en tillfredställande konkurrens.

Veto
Kommissionen ska ges möjlighet att uttrycka ”allvarliga tvivel” mot föreslagna skyldigheter för SMP-aktörer och i förlängningen kunna inlägga sitt veto däremot. I det gällande regelverket har kommissionen denna möjlighet vad avser de nationella regleringsmyndigheternas avgränsningar av relevanta marknader liksom bestämmandet av SMP-aktörer för dessa.

Förstärkt/oberoende regleringsmyndighet
Medlemsstaterna ska ha oberoende regleringsmyndigheter som hanterar tillsynen av de genomförda direktiven och som regelbunden ska genomföra analyser av de relevanta marknaderna på området elektronisk kommunikation.

Inhibition
Förslaget innebär att gemensamma regler för när inhibition av regleringsmyndighetens beslut ska få fattas av domstolarna. Syftet är att inte kunna skjuta upp giltigheten av regleringsmyndighetens beslut i onödan.

Bättre tillgång till radiofrekvenser

Tjänste- och teknikneutralitet införs som grundregel för radiofrekvensanvändning vilket kommer att möjliggöra en mer efterfrågestyrd och flexibel användning av radiospektrumet.

Ökad säkerhet
Ökad säkerhet i samband med användningen av kommunikationsnät, införs genom att medlemsstaterna ska se till att det finns tydliga riktlinjer för hur en hög säkerhetsnivå kan bibehållas och tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät får en ökad skyldighet att rapportera incidenter till regleringsmyndigheterna.
Olof, 24. september
Tack en massa gånger om!!

Är det OK med er om jag publicerar nedanstående korrespondens mellan
Olle Schmidt, Karin Svanborg och mig (Olof Bjarnason) på min privata
blogg?

https://olofb.wordpress.com

Jag tycker att korrespondensen fyller ett viktigt stärkande syfte för
de som kämpat emot telekompaketet. Moraliskt stärkande så att säga!

Mvh

/Olof

Karin, 24. september
Självklart!

Vi får ofta in kloka synpunkter, och försöker svara så gott vi kan. Ibland kan det ta lite tid, av den enkla anledningen att det inte är förrän på kvällen före omröstningen som vi vet vilka kompromisser som gäller och därmed hur vi vill göra. Jag förstår att det kan vara frustrerande, men man vill ju inte påstå att vi ska agera på ett sätt som kan vara helt irrelevant en vecka senare. I vilket fall är synpunkter välkomna; ofta röstar vi ju om förslag som vi ser först veckan före omröstning (vår enda ledamot kan ju av lätt insedda skäl inte sitta i alla utskott) och då är det toppen om vi kan få lite hjälp på traven med att hitta de känsliga bitarna.

Allt gott,

Karin

Summa summarum gick bloggarna segrande ur denna strid. Riktigt, riktigt skönt att veta! Läs mer om telekompaketet på Henrik Alexandersson blogg.

Taggar: , , ,

Annons

One Response to Telekompaketet: Min email-korrespondens med Olle Schmidt (fp)

  1. anti-TimeWarner skriver:

    Jag hade en sekundlång (reklam)snutt från en film på min websida.
    Bara för den skull höll Time Warner på och kollade min sida varje timme.
    Med Time Warner bakom strömbrytana på internet skulle nog de flesta få strömmen avstängd.
    Tillägg 166 borde lyda i klartext: Time Warner får inte agera polis , åklagare och bödel på internet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: